Generalforsamling 18.05.2021 på SOK´s terrasse.

17 fremmødte.

Referat af mødet:

 1. Valg af dirigent. Lone Hvid Jensen, som konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars Nielsen. Lars fortalte om året der er gået. Dokumentet er vedlagt.
 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse. Kirsten Hansen aflægger beretning. Regnskab godkendt.
 4. Kirsten fremlægger budget. Budget godkendt.
 5. Valg af bestyrelse: Kirsten er på valg og modtager ikke genvalg Lars og Teddy modtager genvalg. Mette Gøttrup blev valgt ind. Velkommen til Mette.
 6. Suppleanter: Bo Pedersen modtager genvalg. Lise Vølund modtager ikke genvalg. Kathrine Binzer blev valgt. Velkommen.
 7. Valg af kasserer, 2 revisorer og revisor suppleant. Karina Froeshøj er valgt som kasserer. Preben Olsen og Mie Culmsee som revisorer og revisor suppleant: Kirsten Hansen.
 8. Valg af diverse udvalg. Charlotte Arnvig og Katrine Binzer siger ja til Skovtursudvalget.
 9. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt: Preben ytrede ønske, om et par planlagte skovture om året. Forår og Efterår. Og derudover kan man spontant opfordre til en skovtur over SOK´s fb side. Annette Belling kom med et forslag om, at man fik mere udførlig besked om hvad man fik brug for af hjælp til stævner mm. ”Svigermor kunne stå og sælge kaffe”. Spørg om præcis hjælp. I rideklubber skal startende arbejde 2 timer. Kirsten opfordrede til generel mere aktiv deltagelse fra medlemmernes side.

Bestyrelsens beretning 2020

 

Et meget underligt år er gået og vores aktiviteter har været stærkt præget af Corona, afstand, restriktioner og anbefalinger.

 Vi har i året haft en tilgang på 3 og en afgang på 7 medlemskaber. Vi har i alt været 52 medlemmer i gennemsnit i 2020.

På grund af forsamlingsforbud i henhold til corona restriktioner blev der hverken afholdt standerhejsning eller nedtagning. Begge dage var det bestyrelsesmedlemmer, der sørgede for opsætning og nedtagning af bane og flag.

Bestyrelsen havde planlagt 4 stævner i 2020. Indendørs maratoncup i januar, TopCup og DressurCup i Juni, SOK klubmesterskab i september og 50+/- i oktober. Vi nåede at få afholdt vores indendørs maratoncup i januar, inden alle større stævner blev aflyst i 2020. Vi var dog så heldige, at vi fik afholdt vores klubmesterskab i september, hvilket forløb tilfredsstillende og hyggeligt, ganske som det plejer.

Vi har haft 1 foredrag/klubaften i 2020. Det var besøg i Carlsberg byen og i Carlsbergs stalde. Det var en kold, men virkelig interessant og spændende aften. Det var Henrik Hansen og Lars Nielsen, der sørgede for, at vi kunne komme på besøg. Der var også planlagt et stutteribesøg hos Hanne Willer, så vi kunne se hendes dejlige Connemara ponyer, men det blev – som så meget andet – aflyst pga. corona.

Der var planlagt 28 trænings- og undervisningsdage, og vi fik gennemført de 20 gange i løbet af året. De 8 aflysninger er nogenlunde ligeligt fordelt mellem Corona og aflysning pga. af for få tilmeldte. Det har været dressur undervisning ved Sofie Kongsted. Kegletræning, hvor både Preben, Niels og Teddy har sat baner op, og Kør for dommer med Arnild.

Vi har igen i 2020 fået flot støtte fra sponsorer. Vi har fået flotte præmier til de stævner vi har afholdt fra Land og Fritid i Skævinge og vi har fået økonomisk støtte fra OJ Ventilation.

Fra bestyrelsen skal der lyde en meget stor tak til vores fantastiske sponsorer. Vi er meget taknemmelige.

Bestyrelsen har afholdt 10 møder i løbet af året.

Tak til SOK medlemmerne for at bakke op om vores forening. 2020 har været et meget anderledes år, men som det fremgår af beretningen har vi trods alt formået at holde et vist aktivitetsniveau mht. træning og undervisning. Det er desværre den store indtægtskilde (stævnerne) det har knebet med, og det ses også på regnskabet, som fremlægges om lidt.

Vi håber på et 2021 hvor vi får mulighed for at afholde de planlagte stævner og træninger.

Med disse ord, afslutter jeg bestyrelsens beretning for 2020.

Lars Nielsen formand

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 23.01.2020 hos Arnild og Niels Arp-Hansen, NR. Herlevvej 4,3540 Lynge 17 fremmødte

Referat af mødet:

 1. Valg af dirigent. Niels Arp-Hansen blev valgt. Niels konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt varslet.

 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars Nielsen. Lars fortalte om året der er gået. Dokument vedhæftet.

Årets SOK medlemmer: Arnild og Niels Arp-Hansen for altid at tage godt i mod os i deres mødelokale og mange andre ting.  

3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse: Kasserer Kirsten Hansen fremlagde årsregnskabet for 2019. Årsregnskabet enstemmigt godkendt

4. Aflæggelse af budget til godkendelse: Kasserer Kirsten Hansen fremlagde budget for 2020. Budget 2020 enstemmigt godkendt.

5. Valg af bestyrelse jf. § 6

 Nikolaj Bak Hansen og Pia Grandal er på valg og modtager ikke genvalg. Anny Olsen og Henning Culmsee er begge på valg og blev genvalgt. Per Horn og Charlotte Hersdorf blev valgt ind. Velkommen.

6. Bo Pedersen blev genvalgt som suppleant og Lise Vølund blev valgt ind som afløser for Jan. Også velkommen.

7. Valg af kasserer. Kirsten Hansen ønskede ikke genvalg. Anne Pedersen blev valgt som kasserer. Velkommen. Som revisorer blev valgt Mie Culmsee og Preben Olsen. Og som revisor suppleant: Arnild Arp-Hansen

9, Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag

10. Eventuelt. Arnild Arp-Hansen foreslår at 50+ stævnet skulle ligge noget tidligere f.eks. august eller september pga. den fælles spisning ude på terrassen. Leif syntes af der var få fremmødte til Generalforsamlingen. Kirsten oplyste, at der er 57 medlemmer, deraf 10 under 18.

ref. Anny

Bestyrelsens beretning for 2019

Bestyrelsens beretning for 2019 – Slangerup og Omegns Køreforening

 

Vi har i året haft en tilgang på 9 og en afgang på 6 medlemskaber. Vi har i alt været 57 medlemmer i gennemsnit i 2018.

 

Vi har afholdt standerhejsning og standernedtagning og en enkelt arbejdsdag i foråret. Arbejdsdagen blev afholdt i forbindelse med standerhejsningen.

 

Bestyrelsen havde planlagt 4 stævner i 2019. Indendørs maratoncup i januar, TopCup og DressurCup i Juni, SOK klubmesterskab i september og 50+/- i oktober. I forhold til 2018 kunne vi se en nedgang i antallet af deltagere i alle vores stævner, men vi synes at de 3 stævner forløb tilfredsstillende. Bestyrelsen så sig nødsaget til at aflyse 50+/- stævnet, da vi ikke så os i stand til at gennemføre stævnet med de ressourcer vi havde til rådighed på daværende tidspunkt.

 

Trec-gruppen (Henning Nielsen og Lone Jørgensen) havde yderligere planlagt et træningsstævne den 8. juni. Dette blev ligeledes aflyst pga. for få tilmeldinger. Til gengæld blev der afholdt et efterårs trec stævne i samarbejde med NordSvensk forening og Bromme Køreforening.

 

Vi har haft 2 foredrag/klubaftener i 2019. Begge arrangementer blev afholdt hos Niels og Arnild, og især det sidste, der blev afholdt i november, var en succes. Arnild fortalte her om hvordan man kommer i gang med at køre konkurrencer, hvad skal der til, og hvad skal man huske på. Rigtig godt og interessant.

 

Vi havde planlagt 24 trænings- og undervisningsdage, og gennemførte de 19 gange i løbet af året. En enkelt blev aflyst pga. TC i Bromme, en blev aflyst pga. lyn og torden, og de sidste blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Det har været dressur undervisning ved Sofie Kongsted. Kegletræning, hvor både Preben, Niels og Teddy har sat baner op, vi har haft træningsdag med køre Trec ved Henning Nielsen og derbytræning.

 

Derudover har der været arrangeret 2 skovture i årets løb.

 

Det har desværre været småt med fællesspisningerne i 2019 efter undervisning og træning, vi håber dette bliver bedre i 2020.

 

Vi har igen i 2019 været voldsomt privilegerede mht. sponsorer. Vi har fået økonomisk støtte som har gjort, at vi har haft råd til at købe en ny græsklipper til traktoren. Denne regner vi med at få rigtig god nytte af i 2020. Samtidig har Vi fået lavet et aflukke mellem klubhuset og den gamle container. Dette arbejde som samlet er løbet op i kr. 26.000,00 er blevet sponseret af Tømrermester Michael Bech i Frederiksværk samtidig med at han har støttet os økonomisk. Aflukket har været et meget stort ønske hos bestyrelsen igennem flere år, og det er en fornøjelse, at det nu er blevet realiseret. Det gør, at vores maratonvogn samt en del af klubbens materiel nu ligger godt bag lås og slå.

 

Fra bestyrelsen skal der lyde en meget stor tak til vores fantastiske sponsorer. Vi er meget taknemmelige.

 

Bestyrelsen har afholdt 10 møder i løbet af året. Vi har haft et godt samarbejde og skal i den forbindelse sige en stor tak til Nikolaj og Pia  med familier, der ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. Nikolaj og familie er rejst hjem til Fyn og Pia og Jan stopper deres medlemskab pga. sygdom. Vi ønsker dem alle alt godt fremover.

 

Tak til SOK medlemmerne for at bakke op om vores forening. 2019 har været et godt år, men vi må i bestyrelsen indrømme, at vi til tider har været trætte. Vi håber derfor fortsat på opbakning fra vore medlemmer så vi alle kan have glæde af vores forening i årene fremover.

 

Vi har i de sidste år haft en hædring af årets ildsjæl. Det har vi ikke i år. Til gengæld har vi ”Årets SOK-medlem”. Bestyrelsen ønsker på denne måde at påskønne den indsats og opbakning vi har mærket fra det pågældende medlem. Vi har ofte lånt lokale til vores arrangementer, og medlemmet er en stor del af de sociale arrangementer, også når vi har haft kegletræning og efterfølgende spisning sammen i klubhuset. Hvis der ikke har været andre til at lave maden, eller når vi i bestyrelsen ikke har haft tid til at lave maden, jamen så har medlemmet tilbudt at sørge for det også. Det er derfor en fornøjelse at overrække ”Årets Sok-medlem” til: Arnild og Niels Arp-Hansen.

(Klap klap klap og tillykke….)

 

Med disse ord, afslutter jeg bestyrelsens beretning for 2019.

 

Lars Nielsen

formand

Generalforsamling 2019

                                                                                                                                       

Referat af generalforsamling i Slangerup og Omegns  Køreforening
 Onsdag d. 16.1.2019 Kl. 19. Rytterskolen. Store Rørbækvej 16. 3600 Frederikssund.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent: Preben Olsen enstemmigt valgt. Preben konstaterer generalforsamlingen indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning: Formand Lars Nielsen fremlagde beretningen ( vedlagt i kopi). Årets ildsjæl blev Henning Nielsen for sit engagement i Køretrec.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse: Kasserer Kirsten Hansen fremlagde årsregnskabet for 2018. Årsregnskabet enstemmigt godkendt. Lise Vølund fortalte om friluftsrådets mulighed for driftstilskud. Henning Nielsen fortalte om regler vedr. off. Tilskud til børn i foreninger. Alle off. Tilskud kræver cpr. Registrering og dermed skærpet opmærksomhed i forhold til persondata-forordningen.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse: Kasserer Kirsten Hansen fremlagde budget for 2019. Budget 2019 enstemmigt godkendt. Kirsten orienterede forsamlingen om         t-shirts med SOK-logo som vil komme til salg i klubben i løbet af foråret.                                      Samt orientering om Driving-systemet der bruges til at udregne resultaterne ved stævnerne. Kursus i dette system afholdes af Køreforbundet og betales af SOK.
5. Valg af bestyrelse jf. § 6: Lars Nielsen, Kirsten Hansen og Teddy Minerth blev enstemmigt genvalgt.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter: Bo Pedersen og Jan Hjorthøj enstemmigt genvalgt.
7. Valg af 1 kasserer, 2 revisorer og en suppleant: Kirsten Hansen enstemmigt genvalgt som kasserer. Anne Pedersen og Hans Otto Andersen enstemmigt genvalgt som revisorer. Mie Culmsee valgt som suppleant.
8. Valg af diverse udvalg. Skovtursudvalg, Anne Pedersen, Hans Otto Andersen og Nikolaj Bak Hansen enstemmigt valgt. Træning og undervisning her blev Nikolaj Bak Hansen enstemmigt valgt.
9. Indkomne forslag: Der var ingen forslag.
10. Evt.
Lars  Nielsen orienterede om Nytårskegler i Himlingøje hvor Charlotte Bjelke fik en 3.plads.
Henning Nielsen orienterede  om køretrec i 2018 samt om ønsker for 2019. Henning deltog sammen med en flok kuske i Store Hestedag, hvor Henning fortalte om køretrec mens kuskene viste hvad man skulle gøre. Der havde også været afholdt en god dag med køretrec på Dortheaslyst. Der er oprettet en køretrecgruppe på Facebook (KøreTREC), her er pt 107 medlemmer. Der planlægges et køretrecstævne i Bromme d. 1.sept. Og der er ønske om et stævne i SOK i pinsen. Dette vil vi høre nærmere om. Hennings erfaring viser at det overvejende er rekreative kuske samt helt nye kuske der er mest interesseret i køretrec, men alle vil kunne få glæde af det. Henning efterlyser endnu et SOK-medlem til at deltage i den praktiske del af planlægning og formidling.
Preben Olsen spurgte Lars Nielsen om Dansk Køreselskab. Hvad foregår der? Lars Nielsen svarede at han var trådt ind i bestyrelsen i efteråret 2018. De ting der bliver debatteret på Facebook er fra før han blev valgt ind, så han vil ikke kommentere rygter og gisninger. Faktum er at Jørgen Konge selv har meldt sig ud af DKS og har trukket sig fra alt frivilligt arbejde. Kirsten Hansen oplyste at det for SOK betyder, vi ikke kan bruge Jørgen Konge som dommer ved stævnerne.
Mødet hævet kl. 20.25.
Tak for fremmødet samt god ro og orden.
Ref. Pia Grandal
 

 

Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsens beretning for 2018 – Slangerup og Omegns Køreforening

 

Vi vil starte med at mindes Anne-Marie Nielsen, som desværre døde alt for tidligt i foråret 2018. Anne-Marie har været mangeårigt medlem af SOK samtidig med, at hun var en fast klippe i vores sekretariat og en kæmpe ildsjæl. Ikke blot i SOK, men indenfor hele køresporten. Anne-Marie var altid villig til at træde til og hjælpe os, og når stævnekalenderen for det kommende år blev offentliggjort, satte hun altid x i kalenderen ved SOK’s stævner, så hun var sikker på at kunne træde til. Vi vidste at vores stævner var i gode og sikre hænder, når Anne-Marie sad i sekretariatet. Hun er meget savnet og vi vil mindes hende med et øjebliks stilhed…. (Stille…………) tak.

 

Vi har i året haft en tilgang på 4 og en afgang på 7 medlemskaber. Vi har i alt været 50 medlemmer i gennemsnit i 2018.

 

Vi har afholdt standerhejsning og standernedtagning og en enkelt arbejdsdag i foråret.

 

Vi havde planlagt 4 stævner i 2018. Indendørs maratoncup i januar blev en kæmpe succes med 29 deltagere, ligesom TopCup og DressurCup også havde 29 deltagere. Der var 11 deltagere til klubmesterskabet og 16 deltagere til 50+/-. Klubmesterskabet var som altid lukket for deltagere fra øvrige foreninger – de øvrige stævner var åbne.

 

Bestyrelsen synes at alle 4 stævner har forløbet rigtig godt og især 50+/- stævnet er blevet et tilløbsstykke til 3. disciplin (frokosten).

 

Vi har haft 2 foredrag/klubaftener i foråret 2018. 1 foredrag ved hestetandlæge Mette Aarup og 1 foredrag ved dyrlæge Louise Hellenberg. Begge arrangementer var meget interessante og lærerige – der var ca. 20 deltagere ved begge.

I november havde vi filmaften hos Anny og Preben. Der blev vist film omkring kørsel med 2 og 4 spand. Det var en rigtig hyggelig aften, men vi var desværre kun 8 deltagere.

 

Vi havde planlagt 19 trænings- og undervisningsdage, og gennemførte de 17 gange i løbet af året. Det har været dressur undervisning ved Malene Nielsen, Jens Peder Hansen og Sofie Kongsted. Kegletræning, hvor både Preben og Teddy har sat baner op, vi har haft træningsdag med køre Trec ved Henning Nielsen og til sidst kvadrilletræning ved Jørgen Konge.

 

Mange gange har der været arrangeret fællesspisning efter træningsaftener – det er en hyggelig måde at slutte en træningsdag af på.

 

Vi har afholdt 1 skovtur i foråret – turen var med start fra Borsholmgård hos Nikolaj og Charlotte. Der var også arrangeret en juletur den 2. december, men den blev aflyst pga. af dårligt vejr.

 

Vi har haft lidt udfordringer med vedligehold af vores baner og område i 2018. Vores egen traktor har stået til reparation hos Nikolaj, og samtidig med at vores sponsor ML Naturpleje desværre ikke havde mulighed for at give os den samme service som i 2017, ja så fremstod vores område ikke så velpasset som bestyrelsen ønskede. Teddy har gjort hvad han kunne, og vores traktor vil være køreklar til sæsonstart, så vi ser frem til at 2019 vil give os knap så mange udfordringer på den front.

 

Vi har i 2018 været meget privilegerede mht. sponsorer. Udover at have fået en meget stor økonomisk støtte, så har vi også fået hjælp til at få udbedret en del i vores klubhus samt nyanskaffelser. Disse er:

•Nyt komfur til cafeteria samt reparation af det gamle.

•Indkøb af trænings-/maratonvogn til SOK. Vognen passer til pony I, II og hest.

•Indkøb og opsætning af emhætter samt gennemgang af el-installationer og tilpasning af disse.

•Nye borde og dejlige bløde stole til klubhuset.

•Vedligehold af baner og område (græsslåning m.m.)

•Renovering af toilet (så det nu er lyst, lækkert og indbydende)

•Ny vandvarmer samt opsætning af denne

•Nye låse og nøgler i klubhus og toilet

•Nye gryder og pander til cafeteria

•Renovering af vores egen traktor

•Ny plæneklipper og havetraktor

•Overtræk med numre til kegler - et fuldt sæt fra 1-20 + 1 sæt A-D

Fra bestyrelsen skal der lyde en meget stor tak til vores fantastiske sponsorer.

 

Bestyrelsen har afholdt 10 møder i løbet af året. Vi har haft et godt samarbejde og forventer, at det vil fortsætte i det kommende år.

 

Tak til alle SOK medlemmer for at bakke op om vores forening. Endnu engang tak til vores sponsorer for den støtte vi har fået igennem 2018.

 

Med disse ord, afslutter jeg bestyrelsens beretning for 2018.

 

Lars Nielsen

formand

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling i  Slangerup og Omegns køreforening

Tirsdag d. 23.1.2018 kl 19. Rytterskolen.Store Rørbækvej 16, 3600 Frederikssund.
Referat:
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent: Niels Arp-Hansen enstemmigt valgt. Niels konstaterer generalforsamlingen indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formand Lars Nielsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi)
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse: Kasserer Kirsten Hansen fremlagde årsregnskabet for 2017. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse: Kasserer Kirsten Hansen fremlagde budget for 2018. Budgettet blev enstemmigt godkendt.
5. Valg af bestyrelse, jf. dog § 6: Lars Nielsen og Pia Grandal enstemmigt genvalgt. Anny Olsen og Henning Culmsee er begge enstemmigt valgt.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter: Bo Pedersen enstemmigt genvalgt og Jan Hjorthøj enstemmigt valgt.
7. Valg af 1 kasserer, 2 revisorer og en suppleant: Kirsten Hansen enstemmigt genvalgt som kasserer. Anne Pedersen og Hans Otto Andersen enstemmigt genvalgt som revisorer og Lotte Støvlebæk enstemmigt genvalgt som suppleant.
8. Valg af diverse udvalg: Skovturs og undervisnings/træningsudvalg: Nikolaj Bak Hansen, Anne Pedersen og Hans Otto Andersen enstemmigt valgt.
9. Indkomne forslag: På baggrund af interesse for KøreTREC i SOK og fra flere køreselskaber og - foreninger foreslås det, at generalforsamlingen beslutter, at KøreTREC skal indgå i SOKs aktiviteter i 2018 og der afholdes et åbent Køretrec træningsstævne i forsommeren 2018. Der er tilsagn fra både Bromme og Kalundborg om at ville komme til Slangerup til en sådan aktivitet. Undertegnede kan gerne være arrangør og ansvarlig for afvikling af et sådant stævne.                                                                                                                                                            Henning Nielsen fremlagde sit forslag og baggrunden for dette. Bestyrelsen svarede at der i 2017 var aflyst stævner grundet for manglende tilmeldinger. Bestyrelsen havde før jul 2017 udsendt spørgeskema til medlemmerne. Der var 18 besvarelser, heraf var der kun 2 der viste interesse for TREC. Bestyrelsen ser sig ikke i stand til at påtage sig arbejdet med endnu et stævne, men opfordrer Henning Nielsen til at skabe interesse for Trec ved at undervise på tirsdagenes træninger i sommerhalvåret.                                                                                                                                      Henning Nielsen opfordres til i samarbejde med Bromme og Kalundborg at arrangere en trænings dag i en weekend i løbet af sommeren.                                                                                                                                                          Generalforsamlingen udtrykte interesse for undervisning/træning i TREC som supplement til anden træning om tirsdagene. Generalforsamlingen var ikke interesseret i et træningsstævne i TREC i 2018.                                                                                                                                                          Forslaget blev ikke vedtaget.
10. EVT: Intet
Dirigent Niels Arp-Hansen erklærer generalforsamlingen for afsluttet.
Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig: Formand lars Nielsen. Næstformand Nikolaj Bak Hansen. Sekretær Pia Grandal. Øvrige medlemmer er Teddy Minerth, Anny Olsen, Henning Culmsee og Kirsten Hansen som også er Kasserer.
Ref. Pia Grandal

Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning for 2017 – Slangerup og Omegns Køreforening

Vi har i året haft en tilgang på 2 medlemmer og en afgang på 7 medlemmer. Vi har i alt været 60 medlemmer i gennemsnit i 2017.

Vi har afholdt standerhejsning og standernedtagning og en enkelt arbejdsdag i foråret.

Vi havde planlagt 6 stævner i 2017. Indendørs maratoncup i januar blev en kæmpe succes med 29 deltagere. TopCup og DressurCup, klubmesterskab og 50+/- blev afholdt. Klubmesterskabet var lukket for deltagere fra øvrige foreninger – de øvrige stævner var åbne. Vi blev desværre nødt til at aflyse både vores forårs- og efterårsderby pga. for få tilmeldinger. Dette er en af hovedårsagerne til, at vi i 2018 kun har planlagt i alt 4 stævner. Indendørs maratoncup den 27.1, TC/DC den 23.6, klubmesterskab den 15.9 og 50+/- den 21.10.  

Til klubmesterskabet var der atter fællesspisning efter alle havde kørt. Vi var ca. 40 personer. Pia og Jan havde sørget for helstegt pattegris og lækkert tilbehør. Dette er bestemt noget vi agter at fortsætte med.

Vi har haft 2 foredrag/klubaftener i foråret 2017. 1 foredrag ved hestetandlæge Mette Aarup og 1 foredrag ved dyrlæge Karina Hou Larsen. Begge arrangementer var meget interessante og lærerige – der var ca. 20 deltagere ved begge.

Vi havde planlagt 24 træningsdage, og gennemførte de 22 gange i løbet af året. Det har været dressur undervisning ved Malene, Jørgen Konge og Jesper Jaque. Kegletræning, hvor både Preben og Teddy har sat baner op, samt teknisk kegletræning ved Arnild. Vi har haft ”kør for dommer” med Arnild og maratontræning med Lars. Vi har haft introduktion til køre Trec ved Henning Nielsen og til sidst kvadrilletræning ved Jørgen Konge. Alle gange har der været pænt med deltagelse, på nær de 2 gange vi blev nødt til at aflyse -  begge gange var pga for få tilmeldinger.

Mange gange har der været arrangeret fællesspisning efter træningsaftener – ofte har vi været ca. 20 til spisning, og det er en hyggelig måde at slutte en træningsdag af på.

Vi har afholdt 2 skovture – begge turene har været med start fra Borsholmgård hos Nikolaj og Charlotte. Der har været god tilslutning til disse ture – både med små og store heste.

Vores baner og område har igen i 2017 været passet af Teddy og vores sponsor ML Naturpleje v/Michael Larsen. Vi er meget taknemlige for den store indsats som både Teddy, men i særdeleshed også vores sponsor yder og vi håber han fortsætter i 2018.

Bestyrelsen har afholdt 12 møder i løbet af året. Vi har haft et godt samarbejde og vil i den forbindelse sige tak for indsatsen til Mette og Malene, som begge vælger at udtræde af bestyrelsen til denne generalforsamling.

Tak til alle SOK medlemmer for at bakke op om vores forening. Tak til vores sponsorer for den støtte vi har fået igennem 2017. Vi er meget taknemmelige for al den støtte vi får – både i form af økonomisk tilskud, men i særdeleshed også i form af ydelser, sponsorgaver til stævner og donationer af værktøj, materiel og lign.

Til sidst vil vi uddele prisen ”Årets Ildsjæl 2017”. Det er en enig bestyrelse, der er blevet enige om, at tildele prisen til denne person. Det er en, der efterhånden har været mangeårigt medlem af SOK. Personen yder en kæmpe indsats for foreningen, både til træningsaftener, men også som hjælper til vores stævner. Han stiller altid op, enten ved selv at tilbyde sin hjælp eller sige ”ja selvfølgelig” (Hvis vi kan nå at spørge først…) En kæmpe kæmpe tak fra SOK’s bestyrelse til…. Preben Olsen. (klap klap klap… og gaven overrækkes til Preben)

Med disse ord, afslutter jeg bestyrelsens beretning for 2017.

Lars Nielsen

formand

 

 

 

Generalforsamling 2017

       Referat generalforsamling Slangerup og Omegns køreforening

Torsdag d. 26.01.2017 kl.19 hos Lars Nielsen. Slangerupvej 3 3550 Slangerup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent: Niels Arp enstemmigt valgt. Niels konstaterer generalforsamlingen lovligt indkaldt pr.03.01.2017.

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formand Lars Nielsen fremlægger beretning (vedlagt i kopi)

3 Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse: Kasserer Kirsten Hansen fremlagde årsregnskab for 2016 (vedlagt i kopi) Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet enstemmigt godkendt. Niels Arp roste herefter bestyrelsen/Sok for fin balance i regnskabet, trods nedgang i indtægter.

4 Aflæggelse af budget til godkendelse: Kasserer Kirsten Hansen fremlagde budget for 2017 til godkendelse. Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet enstemmigt godkendt.

5 Valg til bestyrelse, jf § 6: Malene Hjortsbjerg Nielsen, Kirsten Hansen og Teddy Minerth enstemmigt genvalgt. Nikolaj Bak enstemmigt valgt.

6 Valg af bestyrelsessuppleanter: Bo Pedersen og Alette Hvalsø bliver enstemmigt genvalgt.

7 Valg af kasserer, 2 revisorer og 1 suppleant. Kirsten Hansen enstemmigt genvalgt som kasserer. Anne pedersen enstemmigt genvalgt som revisor. Hans-Otto Andersen enstemmigt valgt som revisor. Lotte Støvlebæk enstemmigt valgt som suppleant.

8 Valg af diverse udvalg: Anne Pedersen og Hans-Otto Andersen enstemmigt valgt til skovtursudvalg. Der blev ikke nedsat andre udvalg, men bestyrelsen opfordrer generelt medlemmerne til at fremkomme med forslag/ønsker til f.eks. foredrag, aktiviteter, ture og træning.

9 Indkomne forslag: Bestyrelsen har foreslået kontingentforhøjelse på 25.kr.pr.medlemsskab. Formand Lars Nielsen forklarer om baggrunden herfor og henviser i øvrigt til referat af 20.11.2016 fra hovedbestyrelsesmøde i Dansk Køreforbund. Forslaget enstemmigt vedtaget til gennemførelse pr. 01.01.2018

10 Eventuelt: Anne Pedersen foreslår betaling for brug af keglebanen, når denne opstilles til træningsbrug. Klubbens baner er åbne til gratis benyttelse for medlemmerne. Dette ønsker SOK fremover skal være muligt. Dog vil det være en muligt at opkræve betaling fra kuske uden Sok-medlemskab.

Anne Pedersen fortæller om mulighed for undervisning i miljøtræning af rideheste. Hun vil undersøge om dette også gælder for heste forspændt en vogn. Anne vender tilbage til bestyrelsen med oplysninger om emnet.

Nikolaj Bak vil gerne sponsorere og levere store sten til afskærmning af SOK-baneanlæg. Dette modtages med tak.

Lars Nielsen fortæller vedr. Marathon stævnet i søndags d. 22.01.2017 hos familien Bundgård i Høng. Det var en stor succes, med 28 starter. Gode forhold både i ridehuset, på opvarmningsbanen, parkeringsforhold og i cafeteriet. Det er en god mulighed for Sok at afholde stævner der.

Niels Arp ønsker medlemslister tilsendt pr. mail til alle. Kirsten sørger for dette.

Dirigenten Niels Arp erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig. Formand Lars Nielsen. Næstformand Malene Hjortsbjerg Nielsen.  Sekretær Pia Grandal. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Teddy Minerth, Mette Gøttrup, Kirsten Hansen og Nikolaj Bak.

 

Ref. Pia Grandal

Bestyrelsens beretning for 2016 – Slangerup og Omegns Køreforening

Vi har i 2016 desværre mistet endnu et medlem. Eggert Nielsen har været med helt fra starten i 1988 og var lige til det sidste meget interesseret i at høre om alt hvad der skete i SOK. Eggert var altid god for en snak om kørsel og heste og vi ved, at han savnede omgangen med hestene i de sidste år han levede. Vi er mange, der vil savne ham. Lad os holde et øjebliks stilhed til ære for Eggert.

Vi har i året haft en tilgang på 8 medlemmer og en afgang på 11 medlemmer. Vi har i alt været 65 medlemmer i gennemsnit i 2016.

Vi har afholdt standerhejsning og standernedtagning.

Vi har afholdt 4 stævner, Forårsderby, TopCup og DressurCup, klubmesterskab og efterårsderby. Vi måtte aflyse vores 50+ stævne på grund af for få tilmeldinger. Klubmesterskabet var lukket for deltagere fra øvrige foreninger – de 3 øvrige stævner var åbne.

Til klubmesterskabet var der også fællesspisning efter alle havde kørt. Dette synes vi var en succes og bestyrelsen ønsker at videreføre det i 2017.

Vi har haft undervisning ved Malene 3 gange i ridehus i februar og marts hos Anne og Hans-Otto, 4 gange i foråret ved Jørgen Konge, fordelt over april, maj og juni. Alle gangene var individuel dressurundervisning.

I efteråret har vi haft 2 x gruppeundervisning/kvadrille ved Jørgen Konge. Der har været god tilslutning til alle undervisningerne, hvor der har været 6-9 deltagere hver gang.

Også på undervisningsaftener har vi haft fællesspisning efter endt undervisning. Disse har også været med stor tilslutning og vi har haft nogle hyggelige aftener.

Vi har afholdt groomtræning i fællesskab med Bromme Køreforening. 10 deltagere tilsammen – Udo Buchwald underviste med ATV og deslige. Stor succes.

Derudover har Teddy sat keglebane op 1-2 gange om måneden i hele sæsonen. Dette har været virkelig godt, og både Teddy og SOK har haft stort udbytte af det banebyggerkursus han har været på.

Vi har haft et enkelt aftenarrangement i marts 2016 ved dyrlæge Karina Hou-Larsen, ca. 20 deltog.

Vores baner og område har igen i 2016 været passet af primært Teddy. Der er mange timers arbejde i det, og i sensommeren var vi så heldige at få en sponsor, som slår vores græs. Det er ML Naturpleje v/Michael Larsen.

De har givet tilsagn om også at støtte vores forening i 2017 med græsslåning hver 14. dag. Samtidig vil de være behjælpelig med andre ydelser i forbindelse med vedligehold af området, når der er behov for det. Dette er vi naturligvis meget glade for.

Mht vores baner, har der desværre været øvet hærværk mod vores dressurbane. I starten af november, er der nogle, der har været inde på banen og ræse rundt med deres biler. Det har efterladt nogle kraftige spor.

Får banen ro resten af vinteren, vil den ikke få permanente skader. Bestyrelsen har naturligvis meldt det til politiet som hærværk. Samtidig har vi slået det op i egen gruppe på fb samt i en gruppe for Slangerup by. Vi har fået mange tilkendegivelser fra borgere i Slangerup, men det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvem der har gjort det.

Vi vil gerne rette en tak til alle medlemmer af SOK. Vi er stolte af, at vi stadig kan få vores lille forening til at køre rundt og vi er glade for den tilslutning der er fra Jer til vores arrangementer. Ingen deltagere – ingen arrangementer.

Samtidig vil vi også gerne takke vores sponsorer for den støtte vi har fået igennem 2016. Det være sig både den økonomiske støtte vi har modtaget, men så sandelig også den støtte vi har modtaget igennem ydelser og sponsorgaver til vores stævner eller til indkøb af materiel. Vi er meget taknemmelige for begge dele.

Bestyrelsen har holdt 9 møder i løbet af året. Ved det første bestyrelsesmøde i 2016 blev bestyrelsen enige om, at vi indstifter en ”årets ildsjæl”. Dette med baggrund i, at vi ikke har været dygtige nok til at anerkende den store indsats, som nogle medlemmer tidligere har gjort for SOK. Det vil vi gerne ændre på med denne pris.

Vi kan desværre ikke gå tilbage i tiden, men vi kan hele tiden øve os i at gøre tingene bedre. Derfor har de medlemmer af bestyrelsen, som var til stede ved det sidste bestyrelsesmøde den 9. januar 2017, enstemmigt valgt denne person..

Ildsjælen i 2016 er en person, der knokler utrætteligt for foreningen. Det er uanset hvornår og hvor. Personen er altid til stede når vi har stævner, undervisning, træninger og medlemsaftener. Han er ofte den første der kommer til stævnerne og den sidste, der går hjem. Han stiller altid op, når øvrige foreninger mangler hjælpere. Samtidig har der været brugt ufatteligt mange timer på at slå græs, ordne forhindringer, bygge baner og i det hele taget bare være der for SOK. Prisen for 2016 går naturligvis til Teddy Minerth. (klap klap klap… og gaven overrækkes til Teddy)

Med disse ord, afslutter jeg bestyrelsens beretning for 2016.

Lars Nielsen

formand

 

 

 

Referat af generalforsamling, Slangerup og Omegns Køreforening              

onsdag den 27. januar 2016 kl. 19.00 på Rytterskolen, St. Rørbækvej 16, Frederikssund.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Aflæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
 5. Valg til bestyrelsen, jf. dog § 6.
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af kasserer, 2 revisorer og 1 suppleant.
 8. Valg af diverse udvalg.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

 

Ad pk 1 Niels Arp-Hansen bliver enstemmigt valgt. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt (den 15.1.2016).

 

Ad pk 2 Formand Lars Nielsen fremlægger bestyrelsens beretning (vedlagt). Henning spørger til medlemsstatus. Hvortil Lars oplyser, at medlemstallet gennem de seneste år stort set er uændret med 44 medlemskaber.

 

Ad pk 3 Kasserer Kirsten Hansen fremlægger regn skabet som udviser et overskud i 2015 på 5.380 kr. (regnskab er vedlagt referatet). Der var ingen spørgsmål. Regnskab bliver enstemmigt godkendt.

 

Ad pk 4 Kasserer Kirsten Hansen fremlægger. Budgettet enstemmigt godkendt. (vedlagt).

 

Ad pk. 5: Lars Nielsen, Lars Bryrup og Preben Olsen er på valg. Lars Bryrup og Preben Olsen modtager ikke genvalg.  Lars Nielsen bliver enstemmigt genvalgt, Mette Gøttrup og Pia Grandal bliver enstemmigt valgt.

 

Ad pk. 6: Jan Erik Andersen og Bo Pedersen er på valg. Bo Pedersen bliver enstemmigt genvalgt, Alette Hvalsø bliver enstemmigt valgt,

 

Ad pk. 7: Kirsten Hansen som kasserer, Anne Pedersen og Eggert Nielsen som revisorer,

og Lotte Støvlbæk som suppleant er på valg. Alle bliver enstemmigt genvalgt.

 

Ad pk 8 Skovturudv. Anne og Hans Otto enstemmigt genvalgt. Der bliver Ikke nedsat andre udvalg.

 

Ad pk. 9: Der er ikke fremkommet forslag til generalforsamlingen.

 

Ad pk 10 Henning Nielsen præsenterer Trek-kørsel. En anden måde at bruge sin hest på. Henning vender tilbage til bestyrelsen snarest.

Preben frembringer en hilsen fra Eggert Nielsen til alle SOK medlemmer.

Niels roser SOK for at være en stabil klub med højt aktivitetsniveau, egne baner, en god og sund økonomi og med stabil en medlemsskare.

 

Herefter erklærer ordstyrer generalforsamlingen for afsluttet.

Efterfølgende (samme aften) har bestyrelsen konstitueret sig med Lars Nielsen som formand, Malene Hjortsberg Nielsen Som næstformand og Pia Grandal som sekretær.


Formandens Beretning for 2015    

 

Vi har i SOK i 2015 været ramt at 2 tragiske dødsfald Suzanne Weierskov og Lasse Jacobsen – vi holder 2 min. stilhed og ærer deres minde.

 

SOK Bestyrelse har i året holdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har været afholdt 5 stævner, heraf 4 som var åbne for alle.

Træningsaftener hver tirsdage køresæsonen igennem. Undervisere udefra 7 gange (konge og Klindt). Og der har været 2 skovture og deltagelse i HesteLiv med efterfølgende kørsel med vindere.

Der har været indkaldt til stander op og stander ned og til arbejdsdag og der har været 3 aftenmøder/foredrag.

 

26. februar Foredrag om genoptræning efter skader v/ Hørsholm Hestepraksis

12. marts Foredrag om Trailerregler og Dyretransport v/ Anne og Jens Faurschou

14. marts Standerhejsning

15. marts Undervisning, Kurt Klindt

28. marts Skovtur i Horserød Hegn ved Anne og Hans-Otto

07. april Klubaktiviteter hver tirsdag fra 17-20 på SOK-køreanlæg.

18. april Arbejdsdag

25. april Derby

09. maj Kørsel med vindere fra HesteLiv fra kl. 10-

31. maj TopCup/DressurCup

19. juni Undervisning ved Kurt Klindt

16. august 50+

20. sept. Klubmesterskab

03. oktober Skovtur

24. oktober Ll. Haspeholm Hestefoder Derby

31. oktober Standernedtagning

11. nov. Foredrag Jørgen Konge

Referat af Generalforsamling 2015 i Slangerup og Omegns Køreforening

tirsdag 20. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen, St. Rørbækvej 16, St. Rørbæk, 3600 Frederikssund

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:       Referat: Preben Olsen

 

 1. Valg af dirigent: Lotte Støvlbæk.

   

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formand, Lars Nielsen fortalte, at klubben har været meget aktiv i  2014. Vi startede med at få næsten et nyt klubhus efter, at Orkanen Bodil havde været på besøg i 2013, så der er blevet brugt en del tid til indkøb af diverse inventar som var ødelagt af vand og skimmelsvamp; en del møbler reoler og køkkeninventar, så nu har vi rigtig meget nyt og brugbart inventar. Lars sagde tak til alle i bestyrelsen for det store arbejde i 2014 Tak til Lone og Jeanette og Leif der ikke ønsker genvalg og en særlig tak til Leif Christiansen for sit mangeårige arbejde i bestyrelsen.

  Der har som altid været rigtig meget arbejde med at holde SOK- arealet og bygningerne, hvilket har været udført til stor tilfredshed, så SOK har haft et rigtig flot anlæg i året der er gået. Sok har været meget aktiv med planlægning af undervisning og træning. Ligesom der har været meget arbejde med at planlægge og koordinere stævnerne i årets løb.

  Derudover har vi har afholdt et foredrag i efteråret, hvor det handlede om hestens tænder og endnu et foredrag (genoptræning) er planlagt til den 26. februar .Vi var med på på HesteLiv Messen i november og fik vist vores klub frem. Der var rigtigt mange der kom og var nysgerrige og ville høre om hvad vi laver i sådan en klub.  Nu et lille indblik i hvad der er forgået !!!!!

  Der var ved overgangen til 2014  41medlemskaber i SOK

SOK har i 2014 har haft 26 punkter på programmet og har kun aflyst et enkelt arrangement og det pga. underviser var sygemeldt.

Vi har afholdt Standerhejsning, 1 x skovtur, 8 x dressurundervisning ved Jørgen Konge, 1 x dressurundervisning ved Kurt Klint (weekend), 5 x kegletræninger, 2 x maratontræning, 1x Derbytræning, Endvidere har der været opsat keglebane på en del af dressurdagene, 1 x arbejdsdag.

STÆVNER: Topcup, 50+ nu som åbent Stævne, Klubmesterskab og Ll. Haspeholm Hestefoder Derby.

  Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder

Der er foreløbig planlagt 5 stævner i 2015 hvoraf det første er et Derby den 25. april. Øvrige stævner er TopCup/Dressurcup den 31. maj, 50+ den 16. august, Klubmesterskab den 20. september og Derby den 24. oktober 2015. Endvidere er der den 9. maj planlagt kørsel med vinderne af konkurrence ved Hesteliv Messen.

 

 

 1. Aflæggelse af årsregnskabet til godkendelse: Godkendt.

   

 2. Aflæggelse af budget til godkendelse: Godkendt.

   

 3. Valg til bestyrelsen, jf. § 6: Teddy Minerth, Charlotte Jensen og Kirsten Hansen alle enstemmigt valgt.

   

 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Jan Erik Andersen og Bo Pedersen enstemmigt valgt.

   

 5. Valg af kasserer, 2 revisorer og 1 suppleant: Kirsten Hansen kasserer genvalgt, Eggert Nielsen genvalgt, Anne Pedersen genvalgt, Lotte Støvlbæk suppleant nyvalgt.

   

 6. Valg af diverse udvalg: Bane/Hus Teddy Minerth og Lars Bryrup genvalgt.    Skovtursudv: Lotte Støvlbæk, Anne Pedersen og Hans Otto Andersen.  Træning/Undervisning (nyt udvalg) Preben Olsen, Anneli Hansen og Charlotte Dani

   

 7. Indkomne forslag: Ingen.

   

 8. Eventuelt: Janni Nielsen rejser spørgsmålet om oprettelse af en SOK- Facebook gruppe. Det medførte en god debat bl.a. blev det foreslået, at vi i stedet for kan udvide vores benyttelse af allerede eksisterende Facebook grupper og at vi på vores hjemmeside, som administreres meget hurtigt, kan formidle enhver nyhed ud. Webmaster undersøger om der kan oprettes en form for dialog på eksisterende hjemmeside.  Der var også advarsler om at oprette en SOK Facebook gruppe fordi erfaringer viser, at det giver en masse uoverensstemmelser og splittelse i foreninger. Drøftes videre i bestyrelsen.

  Der blevet givet udtryk for, at der er et ønske om orienteringsture, uforpligtende ture med udgang fra SOK.  

  Og der var et ønske om at undervisningen bliver individuel undervisning, men der var også ros til gruppeundervisning.

  Der blev spurgt om SOK kan deltage ved Sponsor Ll. Haspeholm åbent hus 26. april. Det kan vi ikke da der er planlagt et stævne på denne dag.

  Generalforsamlingen ophævet og Formand og ordstyrer takkede for god ro og orden.

   

  Ad pkt. 2: fremlægges af formand Lars Nielsen.

  Ad pkt. 3-4: fremlægges af kasserer Kirsten Hansen.

  Ad pkt. 5: Leif Christiansen, Malene Hjortsberg Nielsen og Lone Vetter er på valg. Leif og Lone ønsker ikke genvalg. Derudover ønsker Jeanette Rasmussen at udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen bedes byde ind på de ledige poster.

  Ad pkt. 6: Henning Nielsen og Anders Kristoffersen er på valg og ønsker ikke genvalg.

  Ad pkt. 7: Kirsten Hansen som kasserer, Eggert Nielsen og Anne Pedersensom revisorer,

  og Svend Støvlbæk som suppleant er på valg.

  Ad pkt. 8: Skovtursudvalg. Hus & Baneudvalg m.fl.

  Ad pkt. 9: Der er ved fristens udløb 15. december 2014 ikke fremsendt forslag til generalforsamlingen. Der er dog fremsendt ønske fra Charlotte Dani om flere trænings weekends med Kurt Klindt evt. Jørgen Konge - ligesom det i 2014 og orienteringsture i det lokale område med start fra SOK´s baneanlæg.

   

   

  Efterfølgende et kort konstitueringsmøde i Bestyrelsen : Lars Nielsen formand, Malene Hjortsberg Nielsen næstformand, Preben Olsen sekretær.

  Bestyrelsen afholder første møde torsdag den 22. januar 2015.

 

Referat af generalforsamling 2014 i Slangerup og Omegns Køreforening

 

Generalforsamlingen fandt sted mandag 20. januar 2014 kl. 19.00 i Rytterskolen, Store Rørbækvej 16, Store Rørbæk, 3600 Frederikssund. Der var spisning før generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 4. Aflæggelse af budget til godkendelse
 5. Valg til bestyrelsen, jf. § 6
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af kasserer, 2 revisorer og 1 suppleant
 8. Valg af diverse udvalg
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

 

 

Ad pkt.1: Valg af dirigent:

Der var 26 SOK medlemmer fremmødt.  Forslag til dirigent: Henning som blev enstemmigt valgt. Henning takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

 

Ad pkt. 2: fremlægges af formand Lotte Støvlbæk: Se mere her: http://www.sok-koere.dk/2679967

Hovedpunkter: 55 medlemmer i 2013. 6 x undervisning, 6 x kegletræning, 1skovtur i Tisvilde Hegn, Maraton Light. T.C, Klubmesterskab, 50+, Derby. Stormskade, Deltagelse ved N.M og W.M, TV2Lory, Malerforhindring udbedret Kongsted, Hjemmesider, Evaluering og Planlægningsmøde,

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.  Beretningen vedtaget enstemmigt.

 

Ad pkt. 3-4: fremlægges af kasserer Kirsten Hansen:

SOK er kommet ud af 2013 med et lille overskud (3.156 kr.).

Der har i 2013 været lidt mindre indtægt både på kontingenter og sponsorater.

Malerforhindring er udbedret og der er lavet nyt dressurhegn.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Forsigtigt budget for 2014. Der er afsat penge til havetraktor til vedligeholdelse af forhindringer og andre snævre arealer. Kontingent holdes uændret. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad pkt. 5: Lotte Støvlbæk, Niels Arp-Hansen, Bo Nielsen og Preben Olsen er på valg. Lotte, Niels og Bo ønsker ikke genvalg. Preben genopstiller. Bestyrelsen har ingen konkrete bud på nye kandidater. Generalforsamlingen bedes byde ind på de ledige poster:

Forslag Preben blev enstemmigt genvalgt, Jeanette Rasmussen, Enstemmigt valgt, Lars Nielsen Enstemmigt valgt, Lars Bryrup Enstemmigt valgt.

 

Ad pkt. 6: Vælg 2 suppleanter:

Henning Nielsen blev enstemmigt valgt.

Anders Kristoffersen blev enstemmigt valgt.

 

Ad pkt. 7: Kirsten Hansen som kasserer, Eggert Nielsen og Arnild Arp-Hansen som revisorer,

og Svend Støvlbæk som suppleant er på valg. Kirsten,Eggert og Svend genopstiller. Arnild modtager ikke genvalg:

Kirsten Hansen blev enstemmigt genvalgt (kasserer). Eggert blev enstemmigt genvalgt (revisor).  Anne Pedersen blev enstemmigt valgt (revisor). Svend blev enstemmigt genvalgt til revisorsuppleant.

 

Ad pkt. 8: Skovtur m.m. :

Skovturudv.  Elisabeth og Lotte Enstemmigt valgt

Plads/materieludv. Teddy Minerth og Lars Bryrup Enstemmigt valgt.

 

Ad pkt. 9: Der er ved fristens udløb 15. december 2013ikke fremsendt forslag til generalforsamlingen: Ingen bemærkninger.

 

Ad. Pkt.10: Eventuelt:

Banebygger kursus: Teddy er interesseret

FEI reglement. 14.2.2013 Bjæverskov. Aftenen er åben for alle kuske.

Logo/vartegn (erstatning af det der er forsvundet): Hans Vetter

Stormskaden på SOKs Klubhus: Niels oplyser, at forsikringen har anerkendt skaden. Han tilbyder at køre videre med skadesagen. Hvilket vi efterfølgende har aftalt, at han gør.

Suzanne efterlyser maraton evt. uden de lange transportetaper.

Hans-Otto bringer igen ønsket om lånevogn på bane, evt. at efterlyse en på hjemmesiden.

Hans-Otte spørger om det er muligt at der stilles en keglebane op på dressurundervisningdagene.

De fremkomne ønsker vil blive taget op i den nye bestyrelse.

 

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen et kort møde. Det aftaltes, at der holdes konstitueringsmøde den 27-1-2014 kl. 19.00 hos Lars, Slangerupsvej 3, 3550 Slangerup.

Preben indkalder til mødet.

Referat af Generalforsamling 2013 i Slangerup og Omegns Køreforening

torsdag den 17. januar 2013 kl. 19.00, Nr. Herlevvej 4, Lynge. Der var spisning fra kl. 18

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.  
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Aflæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
 5. Valg til bestyrelsen, j.f. § 6.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af kasserer, 2 revisorer og 1 suppleant.
 8. Valg af diverse udvalg.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

 

Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår Henning Nielsen, som blev valgt uden modkandidat.

Henning oplyser, at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, og at der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen.  Der er 30 personer der er mødt til generalforsamlingen.

- Per Dani oplyser, at der ikke er gjort opmærksomt på fristen (15.12. 12) for indsendelse af forslag.

Svar: generalforsamlingen er lovlig indvarslet j.f. bekendtgørelsen § 5, men bestyrelsen vil fremover tilstræbe tidligt at orientere om fristen som omtalt.  

Charlotte spørger til indkaldelse via e-mail.

Svar: Det er helt en almindelig og acceptabel fremgangsmåde i vores moderne tid.

 

Ad pkt. 2: fremlægges af formand Lotte Støvlbæk:

Lotte oplyser i beretningen, at SOK i 2012 har haft 60 medlemskaber. Der er kommet 7 nye og udgået 8 i løbet af 2012.  Bestyrelsen har holdt 7 møder. Der er afholdt 4 stævner; Prøvemaraton med 17 deltagere, TC med 19 deltagere, Klubmesterskab med 14 deltagere og 50+med kun 5 startende, men til gengæld mange 50+ deltage til den efterfølgende spisning. Der har været 2 skovture Kr. Himmelfart i Tisvilde Hegn og Løvfaldstur Harager Hegn.  Der har været 2 temaaftener om h.h.v. stævner, landsstævner m.m. og distanceridning.  Så har vi haft det vi kalder ”Hestesjov i SOK” med træudslæb, 3 x kegletræning og 1 x maratontræning. Charlotte har undervist i dressur frem til sommerferien. Hjemmesiden har været velfungerende, men Lotte efterlyser indslag, billeder m.m. Vandforhindring skal udbedres for blød bund i ind-/udkørslen. Traktor/slåmaskine skal repareres. I løbet af sæsonen har SOK været udsat for tyveri, af banehegn og materialer, der har været opbevaret under halvtag. Tyveriet er ikke anmeldt til politi og forsikring, da det stjålne har ligget frit tilgængeligt.  Klubhuset har fået tiltrængt ny væg på nordsiden. Cafeteriaet har været velfungerende og givet et pænt overskud. Lejekontrakt på SOK området er nu på plads for fremtiden med en uendelig kontrakt, som dog kan opsiges med 1 års varsel plus det indeværende år.  SOK er registreret som Folkeoplysende forening. Der har været afholdt koordinationsmøde vedr. stævner på Sjælland.  SOK har i år valgt ikke at holde prøvemaraton, men i stedet laver vi et åbent 1- dags stævne i oktober. Vi vil fokusere mere på bredden af køresporten. Lotte oplyser, at SOK i den kommende sæson vil holde flere klubdage, hvor vi mødes til forskellige aktiviteter med vores heste for at fremme klublivet i SOK.  

Hun takkede de afgående medlemmer af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant for indsatsen.

Spørgsmål: Der var ingen spørgsmål. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad pkt. 3-4: fremlægges af kasserer Kirsten Hansen:

Kirsten oplyser, at SOK i 2012 har haft et overskud på 13.939,00 kr. og en samlet formue på 46.210,00 kr.   SOK har tilbagebetalt lokaletilskud for 2011 for børn/unge medlemmer, da SOK ikke har samme antal børn/unge medlemmer, som da en hel børn/unge-institution var medlem af SOK. Nyanskaffelsen er et nyt Køleskab. 

Charlotte spørger til budget 2013, da vi mister Prøvemaraton indtægter. Og til tyveri af hegn m.m.

Svar: Vi får deltagerindtægter fra det nye åbne let-stævne som holdes i oktober.  Tyverierne er uden erstatning, da det ikke har været låst inde.

Pkt. 3, Regnskab 2012 godtaget enstemmigt. Pkt. 4, budget 2013 godtaget enstemmigt

 

Ad pk. 5: Arnild Arp-Hansen, Leif Christiansen og Lars Nielsen er på valg. Arnild og Lars ønsker ikke genvalg. Leif genopstiller og blev enstemmigt genvalgt

- Bestyrelsen foreslår: LoneVetter og Malene Hjortsberg Nielsen. Begge blev enstemmigt valgt.

 

Ad pkt. 6:  Didde Nørregren er på valg og genopstiller. Derudover skal vælges 1 suppleant:

- Didde enstemmigt genvalgt, Bestyrelsen foreslår: Karina Sørensen som blev enstemmigt valgt.

 

Ad pkt. 7: Kirsten Hansen som kasserer, Gurli Nagel-Frandsen og Eggert Nielsen som revisorer,

og Charlotte Dani Larsen som suppleant er på valg. Kirsten og Eggert blev enstemmigt genvalgt. Gurli og Charlotte ønsker ikke genvalg:

- Bestyrelsen foreslår: Arnild Arp-Hansen til revisor og Svend Støvlbæk Hansen til revisor- suppleant. Begge blev enstemmigt valgt.

 

Ad pkt. 8: Skovtur m.m. :

- Henning og Lotte blev enstemmigt valgt til skovtursudvalg.          

Cafeteriaudvalg.  Her blev ingen valgt, Bestyrelsen arbejder videre med dette.

                                                            

Ad pkt. 9: intet modtaget:

 

Ad pkt. 10 Eventuelt: 

Karina efterlyser, at SOK har en låne-vogn til undervisning. Hun oplyser, at Ullerup har vogne.  Der nævnes, at der måske kan være en sponsor der vil hjælpe med en vogn.

Aftalt, at bestyrelsen undersøger/kontakter Ullerup.

Charlotte, Oplyser, at hun savner mere opbakning og tilbagemelding på hendes undervisning. 

Aftalt, at bestyrelsen, drøfter og planlægger sæsonens træningsaktiviteter og kontakter Charlotte for at aftale et evt. samarbejde når de nye planer foreligger.

Indlæg ifm. undervisning: Kirsten oplyser, hun har været glad for undervisningen, men at annonce- ring har været mangelfuldt – efterlyser mere overskuelighed, om hvornår der er undervisning.

Elisabeth, oplyser, at der ikke tidligere har været indgået aftaler med underviser lang tid i forvejen. Pia, synes, at det har været svært at overskue, hvornår der var undervisning.

Karina, efterlyser undervisning i weekends.

Charlotte spørger til formandsskift i efterår 2012.

Svar: Niels oplyser, det har været for at give den ny formand en mere flyvende start til 2013

Der blev yderligere drøftet forskellige former for undervisning.

Lotte og Arnild giver et, eksempel på underviser udefra, hvor det koster 250 kr for ½ time + 500, kr. til transport.

Charlotte oplyser, at man også kan få en underviser udefra til SOK.

Charlotte spørger til 25 års jubilæum 24-11-2013.

Svar til pkt. 10 samlet: Bestyrelsen vil arbejde på løsninger på hvad der er drøftet under pkt. 10.

 

 

Til slut talte Niels et par mindeord over Hardy Hansen som døde i 2012.  Hardy var medstifter af SOK og de første 15 år af SOKs tid blev der kørt hjemme hos Hardy og Annelie.

Hardy var i gennem mange år æresmedlemmer af SOK.

 

Lotte takkede Henning for hans arbejde som dirigent og generalforsamlingen for god ro og orden.  

 

Konstituerende bestyrelsesmøde (efter generalforsamlingen) i SOK den 17.1.2013på Dyrelund

Formand: Lotte

Næstformand: Niels

Sekretær: Preben

Se i øvrigt under faneblad ”Bestyrelsen” http://www.sok-koere.dk/2679961


Referat, Generalforsamling i Slangerup og Omegns Køreforening 2012.
 

Generalforsamlingen den 12. januar 2012 kl. 19.00 på Rytterskolen i St. Rørbæk.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Aflæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
 5. Valg til bestyrelsen, jf. dog § 6.
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af kasserer, 2 revisorer og 1 suppleant.
 8. Valg af diverse udvalg.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

 

28  personer fremmødte til generalforsamlingen. Formanden, Niels Arp-Hansen byder velkommen.

 

Ad pk. 1: Per Dani Larsen foreslået af bestyrelsen.

Per blev enstemmigt valgt. Per konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet via opslag på SOKs hjemmeside.

 

Ad pk. 2: fremlægges af formand Niels Arp-Hansen.

Niels oplyser bl.a. at ved 2011 start havde SOK 58 medlemskaber og ved årets slut var vi 60. Bestyrelsen har holdt 7 møder. Der er i SOK i 2011 holdt Prøvemaraton.  TopCup og DressurCup som uheldigvis var placeret samme dato som dyrskuet i Roskilde (hvilket medførte et forholdsvis lavt deltagerantal), Klubmesterskab og 50+.   Indendørsstævne blev aflyst pga. for  få tilmeldte. Der er afholdt 2 aftenmøder med tema ”takt og tone” og ”førstehjælp til hesten”.

Derudover besøg hos Palm-Grejsen, hvor vi så hans mange flotte vogne.

Undervisning ved Charlotte Dani har været en succes med undervisning til udgangen af september. Flot hjemmeside, men medlemmerne opfordres til at sende flere input til webmaster, Anny Olsen. 

Der er etableret vej til vandforhindringen, højtaleranlæg repareret og der er indkøbt nye skilte.

Cafeteriaet er kørt af Elisabeth med et pænt lille overskud.

Presserende opgaver i 2012 er: Lejekontrakt med kommunen på området udløber 31.12.2012. Kamp om stævnerne. Der er for mange ift. deltagerantal – hvad gør vi. Niels foreslår, at vi arbejder for mere klubliv under hyggelige former i SOK.

Der er planlagt 2 klubaftener den 22.2. og 14.3. 2012 hvor temaerne er hhv. ”Lotte og Lars´ oplevelser if.m. deltagelse i Landsstævne” og ”FEI regler og langdistanceridning/kørsel”.     Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Ad pk. 3-4: fremlægges af kasserer Liselotte Madsen.

Liselotte fremhæver, at indtægter i stævnegebyrer og cafeteriaet har været mindre budgetteret, hvilket skyldes fald i aktiviteter i 2011.  Vedligeholdelse af baner m.m. er steget bl.a. pga. etablering af vej til vandforhindringen.

Spørgsmål: Der spørges til ”nyanskaffelser 0,- kr. i 2012.  

Niels svarer, at der ikke er planlagt nyanskaffelser i 2012. Spørgsmålet tages op ved opstået behov.

Regnskabet og budget blev enstemmigt godkendt. 

 

 

Ad pk. 5: Niels Arp-Hansen, Hanne Petersen, Lotte Støvlbæk og Preben Olsen er på valg (Hanne Petersen ønsker ikke genvalg).

Niels Arp-Hansen, Lotte Støvlbæk og Preben Olsen enstemmigt genvalg  Bo Nielsen enstemmigt nyvalgt.

 

Ad pk. 6:  Peter Andersen og Lars Nielsen er på valg. Peter Andersen ønsker ikke genvalg.

Lars Nielsen enstemmigt genvalgt. Ditte Nørregren enstemmigt nyvalgt.

 

Ad pk. 7: Liselotte Madsen som kasserer, Gurli Nagel-Frandsen og Eggert Nielsen som revisorer,

og Charlotte Dani Larsen som suppleant er på valg. Liselotte ønsker ikke at fortsætte.

Kirsten Hansen nyvalgt enstemmigt til kasserer.  Øvrige enstemmigt genvalgt.

 

Ad pk. 8: Lotte Støvlbæk foreslås genvalgt til skovtursudvalget. Derudover ingen udvalg i forslag.

Lotte blev enstemmigt genvalgt.

 

Ad pk. 9: intet modtagne.  Intet.

 

Ad pk. 10 Eventuelt:  Charlotte Dani oplyser, at Klonaris har åbent hus 28-4-2012. Hun efterlyser SOK-deltagere til at lave en opvisning på dagen.  Interesserede bedes kontakte Charlotte.

 

Niels slutter generalforsamlingen med at rette en tak til de afgående, Liselotte, Peter og Hanne

 

Efter generalforsamlingen fortalte Arnild Arp-Hansen om hendes arbejde som nyvalgt formand for DKF.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen: 

Niels Arp-Hansen, formand,  Lotte Støvlbæk, næstformand,  Preben Olsen Sekretær.

Øvrige bestyrelse: Arnild Arp-Hansen, Leif Chrstiansen, Jens Nagel-Frandsen og Bo Nielsen.

Suppleanter: Lars Nielsen og Didde Nørregren

Kasserer, Kirsten Hansen,.