REGLER FOR DRESSUR CUP 2017 DRESSUR CUP 2017

FORMÅL MED DRESSUR CUP, ER:

- at give debutanter og mindre øvede kuske interesse og erfaring med køresportens grundelementer, gennem overskuelige lokale 1-dags stævner.

- at give øvede kuske og elitekuske lejlighed til at træne dressur i henhold til gældende FEI regler. Læs www.koereforbund.dk

- at øge interesse og kendskab til køresporten lokalt, regionalt og nationalt.

1) Generelt

a) Stævnerne arrangeres af de Sjællandske køreselskaber og køreforeninger, der byder ind på afholdelse af et af 6 stævner.

b) Finalestævnet (6) afholdes på skift af SSK og DKS.

c) Dressur Cup består af 4-6 Dressur Cup stævner inkl. finale. Tid og sted aftales på fællesmøde i januar.

d) De arrangerende køreselskab / foreninger påtager sig intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej heller for skader på personer, heste, ponyer, materiel samt bortkomne sager. Alle deltagere skal have den lovpligtige ansvarsforsikring.

e) Gyldig vaccinationsattest fremvises på forlangende.

f) Dressur Cup stævner annonceres på køreselskabers og køreforeningers hjemmesider, og på www.koereforbund.dk

2) Disciplin

a) Dressur i henhold til FEI’s reglement for konkurrencekørsel 11. udgave MED ÆNDRINGER fra 1. januar 2017, samt Dansk Tillæg gældende fra 1. januar 2014 .

b) Der benyttes så vidt muligt 3 dommere / dommeraspiranter efter DKF’s dommerliste.

3) Deltagere

a) Dressur Cup er åben for medlemmer af køreselskaber under Dansk Køre Forbund, lokale køreforeninger på Sjælland og L/F, og Køreforeninger i Norden.

b) Minimumalder på kusk og groom jf. FEI reglementet artikel 912 samt dansk tillæg. Der er ingen minimumsalder for kusk.

c) Kuske under 18 år skal være ledsaget af en groom på mindst 18 år.

d) Kuske over 18 kan være ledsaget af en groom på mindst 14 år.

e) Alderskrav i henhold til FEI’s regler, gælder også uden for banen.

f) Heste og ponyer skal i 2- og 4-spand samt tandem være mindst 5 år,

1-spand mindst 4 år ved deltagelse i middelsvær og svær klasse ICKD program 3A eller FEI program 1. Ved sværere programmer skal 1-spand være 6 år i middelsvær og svær

klasse.

g) I let klasse og øvrige kørekonkurrencer må heste/ponyer deltage fra det kalenderår, hvor de fylder 4 år. Der opfordres desuden kraftig til, at følge FEI’s etiske kodeks med hensyn til alene at deltage i konkurrencer, som passer til kuskens og hestens viste formåen.

4) Banen.

a) Der køres på græsbane 40 x 100 m. Undtaget er de programmer der normalt køres på 40x80.

b) Opvarmning kan foregå på grus – eller græsbane.

REGLER FOR DRESSUR CUP 2017 DRESSUR CUP 2017

5) Konkurrencen

a) Kuske, der gennemfører 2 eller flere stævner i samme år er kvalificeret til at deltage i Dressur Cup finalen.

b) Resultatet af de to bedste stævner + finalestævnet = Dressur Cup resultatet, og dermed placering i Dressur Cup, dog således at resultatet af finalestævnet tæller dobbelt.

c) Præsentationskarakteren for let og middelsvær klasse sættes som standard til 7, hvilket skal være fortrykt i dommersedlerne, mens svær klasse bedømmes som sædvanlig,

d) Kuskens kvalifikation indikerer klassen, der startes i. Hestens

e) uddannelsesniveau indikerer programmet som køres i klassen.

f) Stævneledelsen kan tage forbehold med begrundelse.

g) En kusk kan starte Dressur Cup med flere ekvipager / samme ekvipage i flere programmer.

Den arrangerende forening afgør om tidsplanen tillader det.

h) Udskiftning af pony/hest: 1-spand kører med samme pony/hest, 2- spand og tandem må have 1 reservehest. 4-spand må have 2 reserveheste i hele Cup’en.

i) En hest/pony eller et spand kan deltage med max 2 kuske ved et stævne enten i samme klasse eller i hver sin klasse.

j) Oprykning til en sværere klasse skal ske, når en ekvipage har vundet Cupfinalen i let- og middelsvær klasse. Frivillig oprykning kan ske tidligere.

k) Finalestævnet er åbent for alle Dressur Cup kuske, men kun kvalificerede ekvipager indgår i Cup’en.

l) Der kan kun køres 2 sæsoner med samme ekvipage i samme program i Let og Middelsvær klasse, så skal der skiftes til sværere program. Undtaget fra denne regel er ekvipager som ikke opnår at komme under 70 strafpoint, samt kuske, der allerede kører de svære programmer.

m) I Let klasse (C kuske) er det tilladt, at groom hjælper kusken under kørsel af programmet og når de går banen.

6) Klasser.

Let klasse 1-spand hest og pony ICKD program 3A eller Nyt FEI program 1 Debutanter og mindre øvede kuske.

Middelsvær klasse 1-spand hest og pony kører program 7A eller ICKD program 3A (unghest/-pony) eller Nyt FEI program 1

Øvede kuske herunder nye kuske som tidligere har startet i klubstævner eller landsstævner i let eller middelsvær klasse.

Svær klasse 1-spand hest og pony kører program 3*B eller program 9 eller program 7A, ICKD program 3A (ung hest/pony) eller Nyt FEI program 1

Svær klasse International 1-spand hest og pony kører program 3*B eller program 9 eller program 7A, ICKD program 3A (ung hest/pony) eller Nyt FEI program 1

Junior/ Youngdriver ICKD program 3A, FEI 4A eller Nyt FEI program 1 REGLER FOR DRESSUR CUP 2017 DRESSUR CUP 2017

ABC 2 2-,4 spand hest/pony samt tandem.

LET; ICKD program 3A eller Nyt FEI program 1 (Junior/yougdriver). Debutanter og mindre øvede kuske.

MIDDEL; Program 7A eller ICKD program 3A (ung hest/pony) eller Nyt FEI program 1

Øvede kuske herunder nye kuske som tidligere har startet i klubstævner eller landsstævner i let eller middelsvær klasse.

2-spand pony SVÆR; Program 8B eller program 7A, ICKD program 3A (ung hest/pony) eller Nyt FEI program 1

4-spand pony og tandem pony SVÆR; Program 8Celler program 7A, ICKD program 3A (ung hest/pony) eller Nyt FEIprogram 1

2- spand hest SVÆR; Program 11 eller program 7A, ICKD program 3A (ung hest/pony) eller Nyt FEI program 1

4-spand hest og tandem hest SVÆR; Program 11 eller program 7A eller ICKD program 3A (ung hest/pony)

Svær defineres som konkurrencekuske, der kører/har kørt internationale stævner og landsstævner i svær klasse inden for de sidste 2 år.

For alle spandtyper i svær klasse: Der køres det program, som ekvipagen i henhold til ovenstående regler skal køre.

Der tages forbehold for sammenlægning af klasser, hvis der er færre end tre deltagere i klassen.

Hvis klasser sammenlægges ved det enkelte Dressur Cup-stævne, vil resultaterne indføres i kuskens klasse for den samlede Cup.

7) Vogne

a) I let og middelsvær klasse er alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse af vogne med luft/gummihjul, som har en dimension, som er mindre og svagere end knallerthjul.

b) Det anbefales, at alle kuske kører i den vogn, som benyttes til dressur- og forhindringskørsel.

c) Ekvipager i svær klasse kører efter FEI regler hvad angår valg af vogn og vogntype. Der kan dog dispenseres for vognbredde.

d) Groom skal sidde, såfremt der er siddeplads på maratonvognen.

e) Vogn og udstyr skal være rengjort, harmonisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

f) Vognlygter er ikke obligatorisk i klasse let og klasse middelsvær.

g) Forspændingskontrol ved første stævnedeltagelse gældende for let og middelsvær klasse.

8) Påklædning

a) Generelt skal kusk og groom have passende påklædning i forhold til vogntypen.

b) Kusken skal have jakke, hovedbeklædning (juniorkuske ridehjelm) handsker, køretæppe / forklæde og pisk.

c) Groom skal ligeledes have jakke, hovedbeklædning og handsker.

d) Det understreges, at kusk og groom af sikkerhedshensyn bruger passende fodtøj, som sidder fast på foden.

e) Dommeren kan give tilladelse til at køre med regntøj.

f) Der henvises i øvrigt til FEI regler for påklædning, artiklerne 917.5.

REGLER FOR DRESSUR CUP 2017 DRESSUR CUP 2017

9) Points

a) Sjællandske Sportskuske er ansvarlige for at samle og løbende opdatere resultaterne og placeringen i Cup’en. Der henvises til www.sportskuske.dk

b) Er en kusk udelukket eller diskvalificeret tæller stævnet ikke med i den samlede Cup.

10) Præmier

a) Ved lokale stævner gives rosetter til placeringer i hver enkelt klasse. Antal iflg. Dansk tillæg til FEI’s reglement. Betales af den arrangerende forening.

b) Ved finalestævnet gives rosetter til placeringer i hver enkelt klasse. Antal iflg. Dansk tillæg FEI’s reglement. Betales af den arrangerende forening.

c) De 3 vindere i hver klasse, let, middelsvær og svær, i Dressur Cup, modtager en roset og en præmie. Betales af den arrangerende forening og evt. sponsor.

d) Alle deltagere i årets Dressur Cup, som er kvalificeret til finalen, modtager en staldplakette. Betales af Fælleskassen.

e) Præmieoverrækkelse efter hver klasse eller efter sammenlægning.

11) Tilmelding og stævnegebyr

a) DKF tilmeldingsblanket anvendes ved tilmelding. Henvisning til www.koereforbund.dk Tilmeldingsblanket udfyldes med alle relevante oplysninger om ekvipagen og sendes via mail eller pr. post til arrangerende køreselskab eller køreforening.

b) Tilmeldingen sendes senest 10 dage før stævnet til den arrangerende forening. Ved for sen tilmelding betales dobbelt startgebyr.

c) Tilmeldinger er først gældende, når betalingen er modtaget.

d) Ved rettidig tilmelding og ønske om at melde fra igen, returneres stævnegebyret, såfremt afmelding er givet før sidste tilmeldingsfrist.

e) Kusken tildeles et ekvipagenummer. ved første tilmelding til brug i den fælles resultatberegning.

f) Individuelt startnummer benyttes ved de enkelte stævner.

g) Kusken er ansvarlig for at meddele ændringer i ekvipagen (vogntype, hest, spand) til den arrangerende forening. Kusken får nyt Ekvipagenummer.

h) Al information, program og startliste vedrørende stævnet vil blive sat på den arrangerende Køreselskab eller køreforenings hjemmeside så snart tilmeldingsfristen er slut.

i) Der fremsendes materiale pr. mail til alle, der oplyser mailadresse og der kan udleveres materiale på stævnedagen. Dog kan der efter nærmere aftale fremsendes pr. post.

12)Gebyr

a) Lokale stævner: 150 kr. pr. ekvipage

b) Finalestævnet 200 kr. pr. ekvipage.

REGLER FOR DRESSUR CUP 2017 DRESSUR CUP 2017

13) Stævnearrangører 2017

Sjællandske Sportskuske (SSK)

Henrik Køier, Slimmingevej 28, 4100 Ringsted. Tlf. 40 76 56 50 mail@koier.com Læs på www.sportskuske.dk

Ullerup Køre- og Rideforening (UKR)

Ane Wieder, Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde. Tlf. 46 15 23 24 / 4097 3268 anewieder@gmail.com Læs på www.ullerup-koere.dk

Kalundborgegnens Køreforening (KEKF)

Anne Carina Hansen, Tlf. 23 43 74 40, malmosegaard@mrmagoo.dk Læs på www.kekf-koere.dk

Slangerup og Omegns Køreforening (SOK) Lars Nielsen, tlf. 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk Læs på www.sok-koere.dk

Dansk Køre Selskab (DKS)

Gert Frid, tlf 28 57 20 04, g.frid@cph.dk Læs på www.dansk-koere-selskab.dk

14) Planlagte stævner 2017

09. April 2017 DressurCup / TopCup UKR Ullerup

23. April 2017 DressurCup / TopCup SSK Juellund

11. Juni 2017 DressurCup / TopCup SOK Slangerup

13. Aug 2017 DressurCup / TopCup DKS Dorthealyst

17. Sept 2017 DressurCup / TopCup Alle Dorthealyst finale